2-4 ตุลาคม 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ลุ่มน้ำชี ณ ห้องทศพร 1โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

3-4 ตุลาคม 2562 : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 พื้นที่เป้าหมาย “กลุ่มลุ่มน้ำชี”  ณ ห้องดอกเกด โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น  หน่วยงาน...


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ลุ่มน้ำชี จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" “กลุ่มลุ่มน้ำชี” ณ ห้องดอกเกด โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 โดยองค์ความรู้ที่หน่วยงานท้องถิ่นจะได้รับจากการมาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้คือ ร่วมกันจัดทำแผนที่ความละเอียดสูงระดับตำบล...


อ่านทั้งหมด

11-13 กันยายน 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ลุ่มน้ำมูล ณ ห้องศรีลำดวน 1โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

11-13 กันยายน 2562 : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 พื้นที่เป้าหมาย “กลุ่มลุ่มน้ำมูล”  ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 28 หน่วยงาน 41 ท่าน...


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" กลุ่มลุ่มน้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" “กลุ่มลุ่มน้ำมูล” ณ ห้องศรีลำดวน 1 โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 โดยองค์ความรู้ที่หน่วยงานท้องถิ่นจะได้รับจากการมาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้คือ ร่วมกันจัดทำแผนที่ความละเอียดสูงระดับตำบล...


อ่านทั้งหมด

14-16 สิงหาคม 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-โตนเลสาบ ณ ห้องจันทร์สุวรรณ โรงแรมธนาสิริโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

14-16 สิงหาคม 2562 : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย “กลุ่มลุ่มน้ำปราจีนบุรี-โตนเลสาบ” ณ ห้องจันทร์สุวรรณ...


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" ปี 2562 กลุ่มลุ่มน้ำปราจีนบุรี-โตนเลสาบ จังหวัดสระแก้ว

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น"  "กลุ่มลุ่มน้ำปราจีนบุรี-โตนเลสาป" ณ ห้องจันทร์สุวรรณโรงแรมธนาสิริ โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสะแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่  13-14 สิงหาคม 2562 พัฒนาศักยภาพในการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ...


อ่านทั้งหมด