27-29 พฤศจิกายน 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระดับกลุ่มตำบล" ณ ห้องประชุมสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดศรีร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระดับกลุ่มตำบล” ณ ห้องประชุมสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดศรีร้อยเอ็ด ทั้งนี้ สสน.ได้มีการพิจารณาว่าหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มเทศบาลตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดศรีร้อยเอ็ด กลุ่มลุ่มน้ำมูล มีความพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายหน่วยงานท้องถิ่นนำร่อง ในโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 เพื่อร่วมกันจัดทำแผนที่ความละเอียดสูงระดับตำบล ที่มีข้อมูลแหล่งน้ำเชิงพื้นที่ครบถ้วน สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามและวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเองได้ต่อไป โดยในช่วงของการจัดกิจกรรมวันสุดท้าย หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานข้างเคียงได้ร่วมมือกับ สสน. ประชาชน ปรับปรุงเสริมสันฝาย “ฝายห้วยกุดแคน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ โดยประสิทธิภาพในการระบายน้ำยังคงเท่าเดิมเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง