13-15 พฤศจิกายน 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระดับกลุ่มตำบล" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระดับกลุ่มตำบล” ณ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ สสน.ได้มีการพิจารณาว่าหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มลุ่มน้ำมูล มีความพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายหน่วยงานท้องถิ่นนำร่อง ในโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 เพื่อร่วมกันจัดทำแผนที่ความละเอียดสูงระดับตำบล ที่มีข้อมูลแหล่งน้ำเชิงพื้นที่ครบถ้วน สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามและวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเองได้ต่อไป
โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน 47 หน่วยงาน 58 ท่าน โดยในช่วงของการจัดกิจกรรมวันสุดท้าย หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานข้างเคียงได้ร่วมมือกับ สสน. ประชาชน สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ณ บริเวณพื้นที่ ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ