31 ตุลาคม - 1พฤศจิกายน 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ ห้องบุปผารูม โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 พื้นที่เป้าหมาย “กลุ่มลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”   ห้องบุปผารูม โรงแรมเสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 19  หน่วยงาน 27 ท่าน 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สสน. ได้ดำเนินงานร่วมวางแผนพัฒนาโครงการหน่วยงานท้องถิ่น สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล อย่างต่อเนื่อง ในการนำความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ การจัดทำผังน้ำระดับตำบล ลงสำรวจพื้นที่และวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกัน เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรน้ำ 

รวมไปถึงให้คำแนะนำในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ข้างเคียงได้ เพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน