เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ"

“กลุ่มลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ณ ห้องบุปผารูม โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่  30 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2562
โดยองค์ความรู้ที่หน่วยงานท้องถิ่นจะได้รับจากการมาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้คือ

  • ร่วมกันจัดทำแผนที่ความละเอียดสูงระดับตำบล ที่มีข้อมูลแหล่งน้ำเชิงพื้นที่ครบถ้วน
  • จัดทำผังน้ำระดับตำบล/กลุ่มตำบล
  • ลงสำรวจพื้นที่ วิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบัน
  • ให้คำแนะนำในการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ทั้งนี้สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามและวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคตของพื้นที่หน่วยงานท้องถิ่นและพื้นที่ข้างเคียงได้อย่างเหมาะสม

สิ่งที่ทางผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมมา

  • Notebook ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป
  • ข้อมูลบัญชีแหล่งน้ำ / โครงสร้างด้านทรัพยากรน้ำ / ข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่