14-16 สิงหาคม 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-โตนเลสาบ ณ ห้องจันทร์สุวรรณ โรงแรมธนาสิริโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

14-16 สิงหาคม 2562 : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย “กลุ่มลุ่มน้ำปราจีนบุรี-โตนเลสาบ” ณ ห้องจันทร์สุวรรณ โรงแรมธนาสิริโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

เพื่อร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล จัดทำผังน้ำ รวมทั้งทดลองการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS จัดทำแผนที่ เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ไปสู่ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และทดลองใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตนเองและพื้นที่ข้างเคียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานท้องถิ่นเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนทั้งสิ้น 41หน่วยงาน 67 ท่าน