เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" ปี 2562 กลุ่มลุ่มน้ำปราจีนบุรี-โตนเลสาบ จังหวัดสระแก้ว

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน
เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" 

"กลุ่มลุ่มน้ำปราจีนบุรี-โตนเลสาป" ณ ห้องจันทร์สุวรรณโรงแรมธนาสิริ โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสะแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ระหว่างวันที่  13-14 สิงหาคม 2562

พัฒนาศักยภาพในการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” เพื่อประยุกต์ใช้แผนที่ การดู และอ่านความหมายแผนที่ การใช้โปรแกรมในการจัดทำแผนที่ (QGIS) และร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล

 

 


สิ่งที่ทางผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมมา

  • Notebook ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป
  • ข้อมูลบัญชีแหล่งน้ำ / โครงสร้างด้านทรัพยากรน้ำ / ข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่