12-14 มิถุนายน 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" ลุ่มน้ำมูล ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

12-14 มิถุนายน 2562 : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่นโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายกลุ่มลุ่มน้ำมูล ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล จัดทำผังน้ำ รวมทั้งทดลองการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS จัดทำแผนที่ เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ไปสู่ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และทดลองใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตนเองและพื้นที่ข้างเคียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานท้องถิ่นเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนทั้งสิ้น 80 หน่วยงาน 124 ท่าน