29-31 พฤษภาคม 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" ลุ่มน้ำชี ณ ห้องทศพร 1 โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

29-31 พฤษภาคม 2562 : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย “กลุ่มลุ่มน้ำชี” ณ ห้องทศพร 1 โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล จัดทำผังน้ำ รวมทั้งทดลองการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS จัดทำแผนที่ เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ไปสู่ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และทดลองใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตนเองและพื้นที่ข้างเคียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานท้องถิ่นเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนทั้งสิ้น 75 หน่วยงาน 109 ท่าน