15-17 พฤษภาคม 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" ลุ่มน้ำยม-น่าน ณ ห้องเพชรพลอย โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

15-17 พฤษภาคม 2562 : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย “ลุ่มน้ำยม-น่าน” ณ ห้องเพชรพลอย โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เพื่อร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล จัดทำผังน้ำ รวมทั้งทดลองการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS จัดทำแผนที่ เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ไปสู่ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และทดลองใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตนเองและพื้นที่ข้างเคียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานท้องถิ่นเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนทั้งสิ้น 78 หน่วยงาน 125 ท่าน