1-3 พฤษภาคม 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" ลุ่มน้ำมูล ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

       1-3 พฤษภาคม 2562  ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่นโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายลุ่มน้ำมูล ห้องศรีลำดวนแกรนด์ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

      อบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานท้องถิ่นเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสนใจในการเข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 89 หน่วยงาน 123 ท่าน

        ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล จัดทำผังน้ำ รวมทั้งทดลองการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS จัดทำแผนที่ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ไปสู่ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และได้ทดลองฝึกปฏิบัติใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ เช่น การใช้งาน GPS จากแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ การใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณ GNSS และทดลองใช้งานอากาศยานไร้คนขับ UAV (โดรน) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตนเองและพื้นที่ข้างเคียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ