เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" กลุ่มลุ่มน้ำปิง-ยม จังหวัดกำแพงเพชร

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ"

“กลุ่มลุ่มน้ำปิง-ยม” ณ ห้องเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561

  • โดยหน่วยงานท้องถิ่นจะได้ร่วมกันจัดทำแผนที่ความละเอียดสูงระดับตำบล ที่มีข้อมูลแหล่งน้ำเชิงพื้นที่ครบถ้วน
  • จัดทำผังน้ำระดับตำบล/กลุ่มตำบล
  • ลงสำรวจพื้นที่ วิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบัน
  • ห้คำแนะนำในการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ทั้งนี้สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามและวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคตของพื้นที่หน่วยงานท้องถิ่นได้


สิ่งที่ทางผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องเตรียมมา

  • Notebook ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป
  • ข้อมูลบัญชีแหล่งน้ำ / โครงสร้างด้านทรัพยากรน้ำ / ข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่