อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ณ ห้องสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 พื้นที่เป้าหมาย “กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก” โดยมีจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน 38 ท่าน

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ทาง สสนก. ได้ดำเนินงานร่วมวางแผนพัฒนาโครงการหน่วยงานท้องถิ่น สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล อย่างต่อเนื่อง ในการนำความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ การจัดทำผังน้ำระดับตำบล ลงสำรวจพื้นที่และวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกัน เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรน้ำ รวมไปถึงให้คำแนะนำในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ข้างเคียงได้ เพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน