เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง

เรียนเชิญเข้าร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงาน หลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ"

“กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก” ณ ห้องสร้อยเพชร 3 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561

  • โดยหน่วยงานท้องถิ่นจะได้ร่วมกันจัดทำแผนที่ความละเอียดสูงระดับตำบล ที่มีข้อมูลแหล่งน้ำเชิงพื้นที่ครบถ้วน สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามและวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเองได้

สิ่งที่ทางผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องเตรียมมา

  • Notebook ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป
  • ข้อมูลบัญชีแหล่งน้ำ / โครงสร้างด้านทรัพยากรน้ำ / ข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่