สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย “ลุ่มน้ำมูล” ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
สัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานท้องถิ่นและสภาเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 91 หน่วยงาน 135 ท่าน
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล จัดทำผังน้ำ รวมทั้งทดลองการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS จัดทำแผนที่ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ไปสู่ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และได้ทดลองฝึกปฏิบัติใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ เช่น การใช้งาน GPS จากแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ การใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณ GNSS เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ