สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องไพลิน โรงแรมนวรัตน์ เฮอริเทจ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย “ลุ่มน้ำปิง-ยม” ณ ห้องไพลิน โรงแรมนวรัตน์ เฮอริเทจ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานท้องถิ่นและสภาเกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งหมด 108 ท่าน

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล จัดทำผังน้ำ รวมทั้งเรียนรู้ทดลองการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และฝึกปฏิบัติใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตนเองได้อย่างเหมาะสม