สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย “ลุ่มน้ำโขง” ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานท้องถิ่น จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี จำนวน 65 หน่วยงาน 116 ท่าน และจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จังหวัดเลย จังหวัดหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 ท่าน

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล รวมทั้งเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และฝึกปฏิบัติใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตนเองได้อย่างเหมาะสม