สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องสร้อยทอง3-4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย “ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก” ณ ห้องสร้อยทอง 3-4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โดยรับเกียรติจาก คุณจารุมน ลิ้มทิพย์ดารา ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานท้องถิ่น จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี จำนวน 52 หน่วยงาน 85 ท่าน และจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จังหวัดระยอง จังหวัดหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี จำนวน 5 ท่าน

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล รวมทั้งเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และฝึกปฏิบัติใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตนเอง