สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ห้องบอลรูมซี โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย “ลุ่มน้ำมูล” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องบอลรูมซี โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง และสำนักงานสภาเกษตกรจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อการประยุกต์ใช้งานแผนที่ การอ่านและตีความหมายแผนที่ พร้อมทั้งปรับแก้และจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล จัดทำผังน้ำ เรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การใช้งาน GPS จากแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ รวมถึงทดลองใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรวจเบื้องต้น อาทิ เช่น RTK GNSS CORS NETWORKเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่น สามารถนำข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวไปประยุกต์และปรับใช้สำหรับเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตนเองได้