เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ปีงบประมาณ 2561 “กลุ่มลุ่มน้ำมูล"

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น"
 

“กลุ่มลุ่มน้ำมูล” ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561


พัฒนาศักยภาพในการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น

  • เพื่อประยุกต์ใช้แผนที่การอ่านและตีความหมายแผนที่
  • ทดลองใช้ GPS บนโทรศัพท์มือถือ
  • การใช้โปรแกรมในการจัดทำแผนที่ (QGIS)
  • ร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล

สิ่งที่ทางผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องเตรียมมา

  • Notebook ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป
  • ข้อมูลบัญชีแหล่งน้ำ / โครงสร้างด้านทรัพยากรน้ำ / ข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่