ดาวน์โหลดเอกสารและโปรแกรม

ดาวน์โหลดแผนที่

ดาวน์โหลดแผนที่ ล่าสุดของแต่ละตำบล สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดโปรแกรม

ดาวน์โหลดโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมความเป็นมาของโครงการ
NAMTAMBON Project


โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการมองภาพรวมในระดับลุ่มน้ำหลักของประเทศแล้ว ความรู้ความเข้าใจสภาพของแต่ละพื้นที่ในระดับลุ่มน้ำย่อยหรือในระดับพื้นที่ย่อยก็มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ย่อยจะส่งผลกระทบต่อระดับพื้นที่ใหญ่ขึ้น ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เมาะสมกับจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละพื้นที่ จะช่วยเพิ่มความยั่งยืนให้กับระบบแหล่งน้ำของชุมชน และช่วยประหยัดงบประมาณในการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำในระดับประเทศ

          

อ่านทั้งหมด >>


สื่อวีดิทัศน์โครงการ
NAMTAMBON Channelแนะนำโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล
ระยะที่ 7  ปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ
NAMTAMBON News

16 - 18 กันยายน 2563 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รอบที่1" กลุ่มลุ่มน้ำห้วยกระเดิน ณ องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

16 - 18 กันยายน 2563 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รอบที่1"...
อ่านทั้งหมด >>

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำรอบที่ 1" ปี 2563 กลุ่มลุ่มน้ำห้วยกระเดิน จังหวัดศรีสะเกษ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ "   "กลุ่มลุ่มน้ำห้ว
อ่านทั้งหมด >>

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำรอบที่ 1" ปี 2563 กลุ่มลุ่มน้ำห้วยดางเดียว จังหวัดร้อยเอ็ด

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ "   "กลุ่มลุ่มน้ำห้วยด
อ่านทั้งหมด >>

17-20 ธันวาาคม 2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

  ตามที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่...
อ่านทั้งหมด >>